HR-frågor i Coronatider #3

Saker som du som startup eller snabbväxande bolag funderar på just nu!?

Vi hoppas att du mår bra och är vid gott mod trots utmanande tider. Nedan är en summering av information som har klargjorts senaste veckan samt svar på de vanligaste frågorna som vi får av kunder.

Om du har frågor angående något vi skriver nedan eller andra funderingar som vi inte tar upp nedan, tveka inte att höra av dig till oss! 

Share


För att dra vårt strå till stacken erbjuder vi under april en gratis HR-hotline för att svara på frågor relaterade till corona (arbetsrätt, krishantering ledarskap etc.) för företag upp till 50 medarbetare som inte har HR-stöd idag.

Kontakta Emmy Karnerud (0793 00 77 07) eller 
Elin Hartelius (0793-14 02 00) så hjälper de er så gott de kan/hinner.


Nya tillfälliga riktlinjer om krav på läkarintyg

För ett par veckor sedan slopades kravet på arbetstagare att uppvisa läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen. Från och med den 27 mars kräver inte Försäkringskassan något läkarintyg för en arbetstagare som söker sjukpenning under sin tredje sjukvecka. Om arbetstagaren fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste däremot ett läkarintyg lämnas vid ansökan om sjukpenning.

Övergripande gäller alltså följande vid sjukdom (givet att förslagen klubbas 2/4):
Dag 1: Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt. Medarbetaren kan ansöka om bidrag hos Försäkringskassan för denna dag.
Dag 8: Vanligtvis krävs läkarintyg från denna dag, men detta krav är tillfälligt slopat och medarbetaren kan sjukskriva sig själv utan underlag från läkare i tre veckor.
Dag 2-14: Arbetsgivaren betalar sjuklön (om medarbetaren korttidsarbetar baseras sjuklönen på denna lön). Under april och maj står staten enligt förslag för alla sjuklönekostnader och arbetsgivaren ersätts genom skattekontot.
Dag 15: Arbetsgivaren anmäler medarbetaren till Försäkringskassan och medarbetaren ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Från dag 22 kräver Försäkringskassan läkarintyg för att man ska få möjlighet att få sjukpenning.

Här är bra frågor och svar från Försäkringskassan.

Klargjort - ingen varselanmälan behöver göras

Nu är det klart. Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda behöver inte lämna en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det räcker med att ansöka på Tillväxtverket.

Fördelning av arbetstid vid korttidsarbete

Som tidigare beskrivet kan endast en företagsgemensam nivå (20%, 40% eller 60%) användas om företaget inte omfattas av kollektivavtal. För att man ska kunna omfattas av stödet från Tillväxtverket måste minst 70% av medarbetarna godkänna och omfattas av korttidsarbete. När det gäller fördelning av arbetstiden kan det dock skilja mellan avdelningar/team beroende på hur behoven ser ut. Man kan arbeta lite varje dag eller vara helt ledig någon/några dagar i veckan och arbeta heltid övriga dagar. För att redovisning vid exempelvis sjukdom och VAB ska bli rätt är det viktigt att detta överenskoms och dokumenteras i samband med att ni inför korttidsarbete.

Beräkning av ”ordinarie lön” vid korttidsarbete

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om hen inte hade deltagit i korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före den månad som arbetsgivaren begär preliminärt stöd för.

Semesterledighet under korttidsarbete

Stöd vid korttidsarbete ges inte för tid som medarbetaren varit ”frånvarande från arbetet av annan anledning än korttidsarbete” - exempelvis semester, VAB och sjukdom. Under semester är alltså medarbetaren inte korttidspermitterad. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 semesterdagar används även om korttidsarbetet före/efter semestern endast sker två dagar i veckan. I formeln för beräkning av stödbelopp blir 20 semesterdagar av 20 möjliga en viss månad närvarokvot 0 (0 av 20) och då utges inget stöd alls den månaden. Har arbetstagaren haft 10 semesterdagar av 20 arbetsdagar blir närvarokvoten 0,5 (10 av 20) och då kan företaget få halvt stöd. O.s.v.

Här är exempel på beräkningssnurra som kan användas

Deltidsarbete och korttidsarbete

För deltidsanställda medarbetarereduceras arbetstiden med samma procent som övriga (om inget annat avtalats, dock är det inte en giltig anledning att undantas endast för att man är deltidsanställd). Ex. om Kim är anställd på 50% och därmed jobbar 20 tim/v och det lokala/individuella avtalet säger att alla/hen ska permitteras på 20% drar man av 20% av de 20 tim/v hen jobbar. D.v.s. kommer Kim jobba 16 tim/v. För en person som tillfälligt gått ner i tid p.g.a. exempelvis föräldraledighet finns det lite olika bilder av hur det ska beräknas. Troligtvis kommer de flesta att köra på samma linje som ovan (bl.a. Almega tolkar det så) och räkna nedsättningen i arbetstid utifrån jämförelsemånaden.

Visstidsanställda och korttidsarbete

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Avstämning vid korttidsarbete

När du blivit beviljad stöd för korttidsarbete har du som motkrav på dig som arbetsgivare att redovisa en avstämning till skatteverket vad utfallet faktiskt blev. Avstämningen ska ske vid slutet av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden löpt ut. En avstämning innebär att arbetsgivaren ska för varje arbetstagare som fått kortidsarbetstöd bedöma om den genomsnittliga arbetstiden och löneminskningen som har tillämpats motsvarar det som angavs i ansökan till Tillväxtverket. Avstämningen administreras via ditt skattekonto ifall du behöver betala tillbaka pengar om de anställda behövde jobba mer än vad som angivit i ansökan till tillväxtverket. 

Exempel på frågor rörande korttidsarbete som du kan få från medarbetare

Påverkas pensionsinbetalningarna från arbetsgivaren vid korttidsarbete? Ja, pensionen påverkas. Detta bedöms dock vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Om jag blir uppsagd efter att jag har omfattats av korttidsarbete, får jag då lägre a-kassa eftersom jag har haft lägre lön? Nej, tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. A-kassan räknas på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete. Detta enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Påverkar korttidsarbete min SGI (sjukpenninggrundande inkomst)? Om korttidsarbete införs inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt stöd behåller du den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du hade innan du gick ner i tid. Du bör dock upplysa Försäkringskassan om att du deltar i korttidsarbete när du ansöker om en socialförsäkringsförmån.

Vad händer om jag blir sjuk under perioden som jag omfattas av korttidsarbete? Arbetsgivaren kommer att dra karensavdrag som vanligt för första sjukdagen. Du kan själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan för denna dag. Sjuklönen kommer fortsatt att betalas ut av arbetsgivaren (dag 2-14) och den beräknas på den inkomst som du har under korttidsarbetet. Din SGI (om ligger till grund för hur mycket pengar du kan få från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig) är dock oförändrad.

Tid för reflektion

Vissa säger att “kris är innovationens moder” och därom tvistar de lärde. Men en sak som vi lärt oss är att om man använder motgångar som kraft för att samla ihop sig och att tänka nytt kommer man långt.

Många start-ups har tuffa starter och får ta omtag för att hitta rätt paketering, nå ut till marknaden och få fart på affärerna. Och det är nyttigt och lärorikt. Om vi kan göra det på ett strukturerat sätt så att vi involverar alla, skapar trygga samtalsrum där vi kan komma med bra och dåliga idéer, utvärdera det vi gjort och hur vi har det kan vi komma ur motgången/krisen starkare än vi gick in i den.

Förslag på reflektionsfrågor:

  • Hur påverkas du själv av krisen, var i förändringskurvan befinner du dig?

  • Var befinner sig dina kollegor och medarbetare i förändringskurvan, hur reagerar de och hur pratar ni om det?

  • Vilka beteenden vill du ta med dig efter krisen?

  • Hur påverkas ditt ledarskap av krisen, arbete på distans?

  • Hur involverar du din organisation i de snabba beslut du tar nu?

  • Hur påverkas dina medarbetare av sitt självledarskap?

  • Hur vill du att din organisation ska se ut när vi kommer ut på andra sidan krisen?

Nedan kommer lite inspirations artiklar och filmklipp i hur du bygger en transformativ och innovativ organisation:

Så här byggde Netflix en innovationsskapande företagskultur under rådande kris: